W Instytucie prowadzona jest działalność naukowo – badawcza w zakresie:

 • teorii i technologii procesów przeróbki plastycznej metali jednorodnych, materiałów wielowarstwowych i kompozytowych,
 • optymalizacji technologii walcowania, kucia i ciągnienia,
 • badania własności plastycznych i reologicznych materiałów,
 • budowy i eksploatacji maszyn do przeróbki plastycznej,
 • zastosowania energii materiałów wybuchowych w technologicznych procesach obróbki tworzyw metalowych.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania statutowe i własne, których tematyka obejmuje zadania badawcze dotyczące:

 • modelowania i badania procesu walcowania wyrobów płaskich,
 • teoretycznej i numerycznej analizy zmian własności i mikrostruktury zachodzących podczas walcowania,
 • modelowania i badania ciągnienia drutów jednorodnych i bimetalowych,
 • numerycznej symulacji procesów walcowania blach, taśm i prętów, ciągnienia drutów i rur, kucia swobodnego w kowadłach kształtowych oraz wyciskania izotermicznego kształtowników,
 • własności warstwy wierzchniej drutów i wyrobów z drutu oraz kształtowników wyciskanych,
 • parametrów sterowania procesem wydłużania przy walcowaniu prętów jednorodnych i dwuwarstwowych,
 • kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych stosowanych w hutniczych układach zasilających średniego i niskiego napięcia,
 • symulacji rozwoju mikrostruktury stali podczas walcowania i prognozowania własności wyrobów gotowych,
 • opracowania matematycznych modeli pękania stali, komputerowego modelowania procesu walcowania, wyciskania i kucia.